Vergoedingen

Vergoeding 

Particulieren kunnen hun kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen: 

Via uw werkgever  
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf 
Bijvoorbeeld in kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim.  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of Arbodienst.  
 

Via de belasting 
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van (toekomstige) inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. IN kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.  

Via het UWV 
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV en of Gemeente) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Neem contact op met je adviseur. 

PGB 
Mensen met een Persoonsgebonden budget (PGB) kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen. Zorg en begeleiding kunnen hieruit gefinancierd worden. Coaching valt onder ‘begeleiding’. Lees hierover meer op pgb.nl. Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor begeleiding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan kan je een aanvraag indienen bij de gemeente.

Coachen